Regulament Campanie "Scapa de maruntis"

REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA “COLECTARE BANI MARUNTI IN AGENTIILE BSG”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Organizatorul campaniei promoționale COLECTARE BANI MARUNTI IN AGENTIILE BSG (denumită în cele ce urmează “Campania promoțională”) este BERTUS S.R.L., cu sediul social în municipiul Baia Mare, str. Salcâmului nr.1, județul Maramureș, identificat identificată prin CUI RO15618493 și J24/790/2003 si BSG MONEY EXCHANGE SRL, cu sediul in Baia Mare, str. Salcâmului nr.1, jud. Maramureș înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/852/2015, CUI 34949116,

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la aceasta Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.

 1. Regulamentul campaniei de reduceri promoționale este întocmit și făcut public prin afișare in mediul online si/sau in punctele de lucru ale organizatorului in care se desfășoară campania promoțională, după caz.
 2. Participanții la Campania Promoțională sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament, potrivit celor menționate mai jos.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secțiunii 7 din prezentul Regulament.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa ofertele de reduceri si/sau ofertele promoționale, oricând pe perioada derulării campaniei.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 1. Prezenta Campanie promoțională se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, cu modificările ulterioare.
 2. Campania poartă denumirea: COLECTARE BANI MARUNTI IN AGENTIILE BSG
 3. Campania se desfășoară în perioada 01.12.2023 - 01.12.2024 în toate punctele de lucru aparținând BERTUS S.R.L si/sau BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. din România, cat și în mediul online si va putea fi mediatizată inclusiv în mediul offline prin cataloage, pliante, broșuri etc.
 4. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.
 5. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta/prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, in funcție de stocul disponibil al produselor oferite gratuit.

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Obiectul campaniei promoționale îl reprezintă oferirea de către organizator a următoarelor produse:
 • GRATUIT - ODORIZANTE AUTO OFERITE PERSOANELOR CARE SE PREZINTĂ ÎN PUNCTELE DE LUCRU ALE ORGANIZATORULUI CU MONEDE DE 5 BANI ȘI/SAU 10 BANI ȘI/SAU 50 BANI ȘI SOLICITĂ SCHIMBAREA ACESTORA ÎN BANCNOTE. ACORDAREA ACESTUI BENEFICIU ESTE APLICABILĂ NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE SUMA SCHIMBATĂ ESTE DE MINIMUM 10 (ZECE) LEI.


SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Fiecare Participant la Campanie care solicita schimbarea sumei de 10 lei din monede in bancnote va beneficia de 1 (un) odorizant auto specificat în prezentul Regulament.
 2. Campania este valabilă în limita stocului disponibil la nivelul fiecărui punct de lucru al organizatorului.
 3. O persoană poate beneficia de mai multe produse oferite gratuit de către Organizatorul campaniei urmând ca pentru fiecare 10 lei schimbați sa primească 1 (un) odorizant auto, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezentul regulament.


SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. De această campanie poate beneficia orice persoană fizică.
 2. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, în mod expres și neechivoc, a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 1. Imposibilitatea participanților de a intra în posesia produselor oferite din motive independente de voința Organizatorului (de exemplu epuizarea stocului disponibil) exonerează Organizatorul de orice răspundere.
 2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive suferite de către participanți şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 1. Campania promoțională poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul în care stocurile de produse oferite în campanie se epuizează.
 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania în următoarele situații: a.) în caz de forță majoră conform legislației în vigoare; b.) în cazul depistării de activități de fraudă sau înșelătorii; c.) în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfășurarea regulamentară a Campaniei Promoționale.
 3. Prin aducerea la cunoștința publicului a unei astfel de decizii, campania promoțională va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
 4. Încetarea sau suspendarea campaniei promoționale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanții sau companiile participante la campanie.
 5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfășurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfășurare a campaniei.

SECŢIUNEA 8. DISPOZIŢII FINALE

 1. Legea aplicabilă este legea română.
 2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
 3. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.
 4. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
 5. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 6. Prezentul Regulament a fost actualizat astăzi 01.12.2023.

ORGANIZATOR

BERTUS S.R.L.

BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.